ZWROT TOWARU

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie,
w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.

Art. 10.
1.Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwrot wpłaconych środków następuje do 14 dni.
Proszę odpowiednio zabezpieczyć towar do wysyłki, załączyć dowód zakupu (paragon) oraz stosowne oświadczenie na piśmie – wzór do pobrania poniżej:FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Zwrot należy przesłać na adres:

"Foset" Makowska Anna
ul. Fitznerów 2
41-100 Siemianowice Śląskie

W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt: biuro@trend-zone.pl


REKLAMACJA TOWARU:

A) GWARANCJA

1. Towary oferowane przez naszą firmę objęte są gwarancją sprzedawcy – firmy FOSET lub gwarancją ich producenta.
Warunki gwarancji oraz uszkodzenia objęte/nie objęte bezpłatną naprawą gwarancją są wyszczególnione w załączonej karcie gwarancyjnej. Reklamowany towar proszę dostarczyć do serwisu – odpowiednio zabezpieczony wraz z poniższym formularzem.

formularz reklamacyjny

Przed wysłaniem zegarka do reklamacji proszę sprawdzić czy przyczyną jego nieprawidłowego funkcjonowania nie jest rozładowana bateria.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu, o jej zatwierdzeniu lub odrzuceniu zostaniecie Państwo poinformowani pocztą elektroniczną. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie reklamacja automatycznie zostaje uznana na korzyść kupującego.

W przypadku gdy reklamacja okaże się bezzasadna, reklamowany towar należy odebrać w terminie 14 dni od momentu otrzymania informacji.
Po 14 dniach zostaje naliczany koszt magazynowania towaru w wysokości 2zł dziennie. W przypadku reklamacji uznanej jako nieuzasadniona koszt transportu towaru ponosi klient – po opłaceniu kosztów przesyłki towar zostanie odesłany na podany w formularzu adres.

W przypadku uznania reklamacji koszt przesyłki może zostać zwrócony gdy kupujący dostarczy dowód nadania zawierający koszt przesyłki, gdzie nadawcą będzie kupujący, a adresatem firmaFOSET MAKOWSKA ANNA. Ponadto kupujący jest zobowiązany do przesłania (w formie papierowej lub elektronicznej) pisma z prośbą o zwrot kosztów przesyłki. W piśmie tym powinna znajdować się informacja na jakiej podstawie żąda się zwrotu pieniędzy (uznanie reklamacji) oraz dane wymagane do zwrotu środków. Koszt przesyłki powinien być zgodny z cennikiem Poczty Polskiej, adekwatny do wartości, wagi i ilości reklamowanego towaru (ekonomiczny list polecony). W przypadku zawyżenia tej wartości zostaną zwrócone koszty zgodne z cennikiem Poczty Polskiej. Dokumenty w sprawie zwrotu kosztów wysyłki proszę przesłać na: sklep@foset.pl

Szczegółowo o sposobie załatwienia reklamacji mówi rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 roku, w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami, obowiązujące od 1 lipca 2002 roku.

2. Powyższy punkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

REKLAMACJĘ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

"Foset" Makowska Anna
ul. Fitznerów 2
41-100 Siemianowice Śląskie


B) NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

1. W celu dostatecznego informowania swoich konsumentów, w tym punkcie zamieszczamy podstawowe przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie doprowadzenia towaru konsumpcyjnego, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
Jeżeli kupujący, z powodu niezgodności towaru z umową, nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
Kupujący traci uprawnienia przewidziane w poprzednim akapicie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

C) RĘKOJMIA
Reklamowanie towaru z tytułu rękojmi obowiązuje tylko w transakcjach dwóch przedsiębiorców – w tej sprawie proszę o kontakt na email: biuro@trend-zone.pl

Reklamację/Zwrot obecnie należy przesłać na adres:


"Foset" Makowska Anna
ul. Fitznerów 2
41-100 Siemianowice Śląskie